HOME

WEBSHOP

Bestellen & Port

Port
 
Bij elke bestelling wordt een port gerekend van 8.50 euro
 

Bestellen
 
Mail de gewenste artikels door naar hobbyvandoren@live.be
Samen met Uw naam en adres

Voorbeeld

Nr.4945-U

  54.57 Euro

Nr.7100

  24.95 Euro

Port

    8.50 Euro

Totaal

 88.02 Euro

 Stort het bedrag op rek. BE10 0001 5899 3104
                                
BPOTBEB1
                              
van   Vandoren
                                     
Tiensestraat 215A/0001
                                     
3000 Leuven
De levering wordt zo vlug mogelijk opgestuurd.
Indien bepaalde artikels niet leverbaar zijn na één maand wordt het saldo teruggestort naar uw rekening.

 

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
1.1
 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hobby Vandoren Tiensestraat 215A te 300 Leuven optreedt als verkoper van goederen. Door het plaatsen van een bestelling, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1
 Gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Hobby Vandoren niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen
3.1
 De prijzen zijn in Euro,. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

Artikel 4. Levertijd
4.1 
Hobby Vandoren zal al het mogelijke doen om levering binnen de maand te realiseren.

Artikel 5. Levering
5.1
 Hobby Vandoren bezorgt de gevraagde goederen op het opgegeven adres in België. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 Hobby Vandoren brengt de portkosten afzonderlijk aan de klant in rekening, deze worden afzonderlijk vermeld op de factuur.
5.3 Het risico van de zaken gaat van Hobby Vandoren over op de klant op het moment van verzending.

Artikel 6. Betaling
6.1
 Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in de winkel van Hobby Vandoren en rekent aan de kassa contant af.
6.2 Online betalen:
Op rekening 
BE10 0001 5899 3104
                   
BPOTBEB1
              van Vandoren
                    Tiensestraat 215A/0001
                    3000 Leuven

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1
 Hobby Vandoren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 8. Garantie
8.1 
Hobby Vandoren garandeert garantie op de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieksgarantie gedurende de wettelijke termijn.
8.2 Een beroep op garantie kan slechts door Hobby Vandoren in behandeling genomen worden indien de klant dit beroep bij Hobby Vandoren indient binnen 7 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.
8.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Hobby Vandoren aan de klant afgeleverde aankoopbon of factuur en, indien aanwezig, de volledig ingevulde garantiekaart.
8.4 De garantie vervalt indien
-zonder toestemming van Hobby Vandoren, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
-er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen, waarbij inbegrepen het gebrek aan normaal onderhoud.
-de geleverde goederen worden gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

Artikel 9. Ontbinding
9.1
 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering uitgevoerd.
9.2 Hobby Vandoren behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
9.3 Indien de klant één of enige van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, is zij van rechtswege in verzuim.Dan heeft Hobby Vandoren het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een kennisgeving aan de klant, zonder dat Hobby Vandoren tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10. Geschillen
10.1
 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leuven.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1
 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties & de Wet Bescherming van persoonsgegevens.